Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

MSP430/ARM Development on Linux: Installing CCS 6.0

Code Composer Studio (or CCS as it is widely known), is Texas Instruments' own development tool for their series of MCUs like the well known MSP430 and the Stellaris/Tiva (ARM based) series. Texas Instruments also provides a number of inexpensive development / demo boards known as launchpads. I am the happy owner of two of them: the MSP430 one (F5529) and the ARM based Stellaris launchpad (LM4F120).

Texas Instruments provides some instructions on installing CCS 6.0 on Linux. We will provide additional instructions for installing Tivaware (or stellarisware).

Basic Install

Install your favorite *buntu variant. I've chosen Xubuntu 14.04 since it is lightweight enough and the speed is tolerable on my tiny 2009 Acer Netbook. (While I have beefier machines for development, the netbook is very convenient as it fits perfectly on my rather small electronics workbench).
Make sure to install the updates, either during installation or immediately afterwards by running:

sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade

Downloading CCS6.0

Download CCS6.0 for Linux from this page:


It is preferable to download the full version rather than the web based installer.

Installing Dependencies

Before running the installation program, some dependencies need to be installed. In general the instructions in TI's wiki apply:

sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libasound2:i386 libatk1.0-0:i386 libcairo2:i386 libcups2:i386 libdbus-glib-1-2:i386 libgconf-2-4:i386 libgdk-pixbuf2.0-0:i386 libgtk-3-0:i386 libice6:i386 libncurses5:i386 libsm6:i386 liborbit2:i386 libudev1:i386 libusb-0.1-4:i386 libstdc++6:i386 libxt6:i386 libxtst6:i386 libgnomeui-0:i386 libusb-1.0-0-dev:i386 libcanberra-gtk-module:i386

Some of these are already installed, apt-get will inform you about this.

Note the wiki refers to the 64bit version, but CCS runs without any problem in Ubuntu 32bit too (as you may have noticed, all the above dependencies are 32bits anyway). Create the required symbolic link:

sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libudev.so.1 /lib/libudev.so.0

Running the Installation

Change to your Download folder (or wherever you placed the downloaded CCS6.0 archive):

cd ~/Downloads

Extract the files:

tar xvzf CCS6.0.1.00040_linux.tar.gz

(replace with actual filename of downloaded file, may differ if a new CCS version is released)

Change to the folder of the extracted files and run the installer:

cd CCS6.0.1.00040_linux

./ccs_setup_6.0.1.00040.bin


There is no need to run the installer as root (with sudo), unless you wish to install it for multiple users. Otherwise, just run it as a standard user and install CCS in a subdirectory of your home directory. After accepting the license, you will be prompted to select an installation directory. Assuming your username is 'user', install CCS to /home/user/ti (the location is automatically suggested by the installer).

You will then be greeted by the processor support dialog:It is wise to select all the MCUs that you intend developing for. For this example we selected MSP and Tiva/Stellaris development:You won't have to change the default emulators selected in the next dialog. In the App Center dialog, select at least the MSP430Ware:Installing the Drivers

After the CCS installation is complete and before plugging in your USB launchpad, install the necessary drivers:

cd ~/ti/ccsv6/install_scripts

sudo ./install_drivers.sh

Running CCS for the First Time

The first time you run CCS, you will be asked to select a workspace (and maybe set it as default). We have chosen /home/user/tidev here but you are welcome to choose your own or accept the default. Make a note of this as you will need it later.On the first run the App Center will automatically download any options you selected during install (like the MSP430ware) and will also update other components. If you only intend to develop for MSP430, your setup is now complete. For Stellaris/Tiva, read on.

Installing Tivaware (Stellarisware)

Developing for tiva or stellaris requires the Tivaware library and some additional settings in CCS. Note that you can use Tivaware to develop for stellaris (LM4F devices) and there is no need to install stellarisware:

Download Tivaware from TI:

Tivaware download page

If for some reason you prefer stellarisware (for example, developing for LM3S devices):


Tivaware is provided as an EXE file, but is actually a self extracting ZIP. Unzip to a subdirectory of your CCS6.0 install path:

cd ~/ti
mkdir tivaware
cd tivaware
unzip ~/Downloads/SW-TM4C-2.1.0.12573.exe


(the actual filename may vary)

There are several ways to include tivaware in your projects. In order to minimize required settings on each project, create a vars.ini file in your workspace. Remember this is /home/user/tidev in our example:

cd ~/tidev
vi vars.ini


(obviously, use your favorite editor instead of vi to create this file)

A single line is needed:

TIVAWARE_INSTALL=/home/user/ti/tivaware

 

Configuring Your Project for Tivaware

The vars.ini file creates an environment variable for the /home/user/tidev workspace (where the file is saved). To configure your project to use tivaware successfully:

  • Import the vars.ini file as source for CCS Build variables
  • Add an "include files" path to the compiler using the TIVAWARE_INSTALL variable
  • Add the driverlib.lib file to the project.

Go ahead and create a new project (File => New => CCS Project). Use the following screenshot as a guide:
When finished, select File => Import => Code Composer Studio => Build Variables:


Select the vars.ini file previously created:
Next, right click on your project name in the project explorer. Select properties, ARM Compiler, Include Options and add the following directory path:Finally, add (actually, link) driverlib.lib to your project. Right click on your project name in the project explorer and select add files:
The full path for driverlib.lib as shown: /usr/ti/tivaware/driverlib/ccs/Debug. On the next dialog, select link to file:


We are done! Here is our BlinkTheLed project (from the Tiva Workshop workbook), successfully built:

 
Since the drivers for the in-circuit debug interface are installed as well, you can actually connect your launchpad and run a debug session on the device.
And now you can continue running your development environment on your lean and mean Linux machine. Happy coding!

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Καθρέπτες Ρεύματος - Πηγή Ρεύματος Widlar

Καθρέπτες Ρεύματος

Σχεδόν όπου και να ψάξετε στη βιβλιογραφία, θα βρείτε το παρακάτω χαρακτηριστικό κύκλωμα για τον καθρέπτη ρεύματος:όπου στις επαφές P1 / P2  θα συνδέσετε το φορτίο σας. Το ρεύμα στο φορτίο θα είναι ακριβώς το ίδιο με το ρεύμα που διατρέχει το συλλέκτη του Q1. Γι'αυτό το λόγο άλλωστε το κύκλωμα ονομάζεται καθρέπτης ρεύματος.Το transistor Q1 είναι συνδεδεμένο ως δίοδος (diode transistor) και έτσι ισχύει:
Υπολογίζοντας το ρεύμα που διέρχεται μέσα από την R1 (και θεωρώντας αμελητέο το ρεύμα βάσης):
Αν τα transistor είναι ακριβώς ίδια, το ρεύμα βάσης που θα κυκλοφορεί και στα δύο θα είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό φυσικά θα έχει  σαν αποτέλεσμα το ρεύμα συλλέκτη στο Q2 να είναι ακριβώς το ίδιο με το ρεύμα Ic του Q1 που υπολογίσαμε πριν.

Η μαγική φράση εδώ είναι "ακριβώς τα ίδια transistor". Όσο και αν ψάξετε δεν θα βρείτε δύο ακριβώς ίδια transistor. Μια μικρή διαφορά στο β και το παραπάνω κύκλωμα θα σας δίνει πολύ διαφορετικό ρεύμα. Ακριβώς ίδια transistor μπορείτε να βρείτε μέσα σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα όπου και το παραπάνω μπορεί πράγματι να έχει πρακτική εφαρμογή. Μια και παίζουμε με διακριτά εξαρτήματα, χρειαζόμαστε κάτι πιο πρακτικό.

Ένας πιο Πρακτικός Καθρέπτης

Μπορούμε φυσικά να χρησιμοποιήσουμε το παλιό καλό κόλπο με την αντίσταση στον εκπομπό: θα δημιουργήσουμε έτσι μια αρνητική ανάδραση που θα σταθεροποιήσει το ρεύμα συλλέκτη, σχεδόν ανεξάρτητα από το β των transistors. Για παράδειγμα, ας δούμε το παρακάτω κύκλωμα:
Οι αντιστάσεις Re είναι ίδιες για τα Q1 και Q2. Όπως και πριν μπορούμε να υπολογίσουμε το ρεύμα συλλέκτη του Q1. Για να έχουμε ένα πιο πρακτικό παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι έχουμε τάση τροφοδοσίας 9V και θέλουμε να έχουμε ρεύμα στο φορτίο 10 mA. Μπορούμε εύκολα να γράψουμε για το Q1 το παρακάτω (αγνοώντας ξανά επιδεικτικά το ρεύμα βάσης):
Επιλύοντας για Vcc =9V, Ic=10 mA και Vce=0.7V, θα πάρουμε:
Μπορούμε να επιλέξουμε Rc = 680 Ω, Re = 150 Ω. Βολικές τιμές, καθώς ανήκουν και οι δύο στην Ε12. Προσέξτε ότι ενώ υπάρχουν πολλοί πιθανοί συνδυασμοί, δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε υπερβολικά την τιμή της Re γιατί μεγαλώνουμε την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος. Σκοπός μας είναι απλά να σταθεροποιήσουμε το ρεύμα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω κύκλωμα ως ένα πολύ ωραίο LED tester: 10 mA είναι συνήθως κατάλληλη τιμή για τα περισσότερα LED. Ότι χρώμα LED και να βάλετε για φορτίο, ο καθρέπτης μας θα του δώσει ακριβώς αυτό το ρεύμα. Για την τροφοδοσία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία 9V. Μη ξεχνάτε όμως να την αποσυνδέετε όταν τελειώσετε: ακόμα και χωρίς φορτίο, το κύκλωμα μας διαρέεται από 10mA.

Καθρέπτης για Μικρά Ρεύματα

Από την άλλη, ίσως δεν θέλετε να φτιάξετε ένα LED tester αλλά ένα transistor tester. Ξέρετε, σαν εκείνα τα άχρηστα που έχουν τα πολύμετρα πάνω και μετράνε το β (hfe). Ξέρετε φυσικά ότι το β δεν είναι σταθερό: μεταβάλλεται π.χ. με την τάση συλλέκτη εκπομπού, το ρεύμα, τη θερμοκρασία κλπ. Άρα η μέτρηση του με ένα απλό κύκλωμα, σε ένα μοναδικό σημείο λειτουργίας έχει μόνο ακαδημαικό θα λέγαμε ενδιαφέρον. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει ένα ευχάριστο απόγευμα αν έχετε πολλά transistors στα συρταράκια σας :)

Για ένα τέτοιο κύκλωμα θα θέλετε να φτιάξετε το παραπάνω ώστε να παρέχει ρεύμα περίπου 10 μΑ. Αν κάνετε τους υπολογισμούς όπως προηγουμένως, θα καταλήξετε σε κάπως... μεγάλες αντιστάσεις:


Όπως είπαμε πριν, οι πηγές ρεύματος βρίσκουν αρκετές εφαρμογές στα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Όμως μεγάλες τιμές αντιστάσεων δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν (είναι είτε ασύμφορες ή απλά πολύ μεγάλες σε μέγεθος για να χωρέσουν) στα σύγχρονα ολοκληρωμένα. Αν πρόκειται λοιπόν για μικρά ρεύματα, μπορούμε να πάμε στην πηγή ρεύματος Widlar.

Πηγή Ρεύματος Widlar

Η πηγή ρεύματος Widlar μας επιτρέπει να παρέχουμε μικρό ρεύμα εξόδου με λογικές τιμές αντιστάσεων. Δεν πρόκειται ακριβώς για "καθρέπτη" αλλά μάλλον για φακό: το ρεύμα στο transistor Q1 είναι μεγαλύτερο από το Q2, ή αν προτιμάτε, το ρεύμα του Q2 είναι ένα μέρος (κλάσμα) του Q1. Το κύκλωμα είναι το παρακάτω:Μοιάζει με το προηγούμενο μας κύκλωμα, μόνο που η Re υπάρχει μόνο στο κύκλωμα εξόδου. Αυτό προκαλεί και την ασυμμετρία του κυκλώματος και την διαφορά των ρευμάτων Q1 και Q2.

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε ρεύμα εξόδου 10 μΑ. Για ρεύμα εισόδου θα επιλέξουμε ένα αρκετά μεγαλύτερο, π.χ. 3 mA.  Για το Q1 μπορούμε και πάλι να γράψουμε:
Ίσως σας παραξενέψει λίγο ο τύπος για την Re:
Προφανώς Iq1 και Iq2 είναι τα ρεύματα συλλέκτη για τα transistors Q1 και Q2 αντίστοιχα. Αν αναρρωτιέστε πως προκύπτει ο τύπος, θα σας παραπέμψω στο ισοδύναμο Ebers-Moll που απαιτείται για τη συγκεκριμένη ανάλυση.

Κάνοντας ένα γρήγορο υπολογισμό:


Vt είναι η θερμική τάση (thermal voltage) και μπορείτε να θεωρήσετε ότι για τα περισσότερα transistors μικρού σήματος είναι 26mV σε συνήθη θερμοκρασία δωματίου. Μπορούμε να επιλέξουμε αντιστάσεις R1=2.7kΩ και Re=15kΩ. Στην Re καλό είναι να προσθέσουμε ένα trimmer για να ρυθμίσουμε το ρεύμα Iq2 ακριβώς στα 10 μΑ. Για να μετράμε NPN transistors, μπορούμε να φτιάξουμε το παρακάτω κύκλωμα:


(Για μέτρηση PNP transistors φτιάξτε το αντίστοιχο κύκλωμα με Q1, Q2 να είναι NPN) Στη θέση των Q1, Q2 μπορείτε να βάλετε όποιο γενικής χρήσης PNP θέλετε (π.χ. BC560C). Q3 είναι το NPN transistor που θα μετρήσετε. "Α" είναι το πολύμετρο σας ως μιλι-αμπερόμετρο στη κλίμακα των mA. Η τιμή που θα μετρήσετε, χωρίς την υποδιαστολή, είναι το β του transistor. (π.χ. αν μετρήσετε ρεύμα 2.35 mA, το transistor έχει β 235).

Για σωστή μέτρηση, βαθμονομήστε το κύκλωμα ως εξής: αφαιρέστε το Q3 και βάλτε το μικρο-αμπερόμετρο απευθείας στο συλλέκτη του Q2 προς γη. Χρησιμοποιήστε το trimmer ώστε το ρεύμα που μετράτε να είναι ακριβώς 10μA. 

Η αντίσταση 1 kΩ στο συλλέκτη του Q3 μπαίνει για προστασία από τυχόν βραχυκύκλωμα.  Καθώς το transistor λειτουργεί στην ενεργή περιοχή το ρεύμα συλλέκτη θα είναι πάντα β φορές το ρεύμα βάσης. Η αντίσταση φυσικά επηρεάζει τη μέτρηση καθώς κρατά κάποια τάση στα άκρα της και ξέρουμε ότι το β μεταβάλλεται με την τάση Vce.

Αλλάζοντας τιμές στην αντίσταση αυτή θα διαπιστώσετε και γιατί η μέτρηση β δεν έχει και τόσο νόημα.

Εξακολουθεί πάντως να επαρκεί για ένα ευχάριστο απόγευμα :)